Elly Blom Poëziewedstrijd 2022

In 2022 wordt voor de  tiende en laatste keer de Elly Blom Poëziewedstrijd georganiseerd. De wedstrijd en de daaraan verbonden Elly Blom Poëzieprijs is ingesteld als een hommage aan de veelzijdige Valkenburgse kunstenares

Elly Vorstermans-Blom (1939-2011)

Van oorsprong beeldend kunstenares heeft zij als initiatiefnemer en stimulator maar ook als adviseur, medewerker en publicist een groot aandeel gehad in het culturele leven van Valkenburg aan de Geul. Daarnaast legde zij zich toe op het schrijven van poëzie waarvan een deel is gepubliceerd in de bundels Vergleden Tijd (2010) en Zilvertinten (2011). De organisatie van de wedstrijd is in handen van de Stichting Cultuurcafé D'n Dwingel met financiële ondersteuning van o.a. het Literair Centrum Limburg en de Provincie Limburg. De wedstrijd wordt o.m. ook bekend gemaakt op de site van het Tijdschrift Schrijven Online: http://www.schrijvenonline.org

Reglement van de Elly Blom Poëziewwedstrijd 2022

1. De wedstrijd staat open voor deelnemers die op 1 januar 2022 zestien jaar of ouder zijn. Uitgesloten van deelname zijn juryleden of familieleden daarvan en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

2. Tevens zijn uitgesloten deelnemers die in voorgaande jaren 2 of meer malen een van de drie prijzen hebben gewonnen. De namen van deze meervoudige prijswinnaars worden wel opgenomen in de zgn. Eregalerij van de wedstrijdbundel. 

3. Elke deelnemer mag 1 gedicht insturen met een maximale lengte van 150 woorden. Het onderwerp is vrij. Het moet wel een oorspronkelijk gedicht in het Nederlands zijn. De auteur beschikt over de volledige auteursrechten en het gedicht is niet eerder gepubliceerd of bekroond in een literaire wedstrijd.

4. De auteursrechten blijven in handen van de auteur die door deelname toestemming geeft voor de publicatie van het gedicht in het kader van deze wedstrijd (zie punt 9)

5. De kosten van deelname aan de wedstrijd bedragen 15 euro. Dit bedrag moet tegelijk met de inzending van het gedicht worden overgemaakt op IBAN NL 43 RABO 03368.51.278 BICcode RABONL2U t.n.v. Stg. Cultuurcafé D'n Dwingel, onder vermelding van "Deelname Poëziewedstrijd 2022 van (uw naam)". Deze betaling geeft tevens recht op toegang tot de feestelijke proclamatiebijeenkomst voor 2 personen en een gratis exemplaar van de wedstrijdbundel (zie punt 9). Na ontvangst van zowel het gedicht als de betaling ontvangt de inzender per e-mail een bevestiging daarvan.

6. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze zal in eerste instantie een aantal genomineerden kiezen en vervolgens een drietal prijswinnaars waarvan de namen tijdens de proclamatie bekend worden gemaakt.

7, Alle deelnemers worden per e-mail uitgenodigd voor de feestelijke proclamatie op zaterdag 9  april 2022 om 15.00 uur in de Heuvellandbibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg. De genomineerden worden uitgdenodigd met vermelding van hun status als genomineerden en worden op grond van die uitverkiezing geacht bij de proclamatie aanwezig te zijn. De bekendmaking van de prijswinnaars vindt echter pas tijdens de proclamatie plaats.

8. Aan de eerste prijs is een geldbedrag verbonden van 300 euro, aan de tweede prijs 200 euro en aan de derde prijs 100 euro. Verder kan de jury er toe overgaan aan inzenders jonger dan 21 jaar een aanmoedigingsprijs toe te kennen. Alle prijswinnaars ontvangen bovendien een oorkonde. De prijzen worden persoonlijk in ontvangst genomen of, bij verhindering, door een bij de jury aangemelde plaatsvervanger.

9. de organisatie streeft ernaar om evenals in voorgaande jaren de ingezonden gedichten of een selectie daarvan te publiceren in een wedstrijdbundel, tezamen met het integrale juryrapport. De jury kan ook op andere manieren bekendheid geven aan de genomineerde of prijswinnende gedichten. Met het oog op de productiekosten van  de wedstrijdbundel wordt men dringend verzocht de hierna volgende inzendbepalingen nauwgezet in acht te nemen.

10. De uitslag die door de jury is vastgesteld is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd. Door inzending stemmen de deelnemers in met dit reglement.

Bijzondere bepalingen over de manier van inzenden:

  • Het gedicht moet worden ingestuurd als een afzonderlijke bijlage (wordducment) bij een e-mailbericht. In het e-mailbericht vermeldt u uw voor- en achternaam en eventueel ook de schuilnaam waaronder u uw gedicht gepubliceerd wilt zien. En verder uw geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ten slotte vermeldt u ook nog de titel of (bij het ontbreken daarvan) de beginregel van het als bijlage meegezonden bericht.
  • I.v.m. de publicatie in de wedstrijdbundel moet het gedicht worden uitgevoerd in een zwart lettertype Times New Roman 12 pnts. De pagina mag verder geen illustraties of andere opsmuk bevatten. 
  • de inzending moet uiterlijk op maandag 31 januari 2022 worden ingestuurd naar: dendwingel@gmail.com
  • Inzendingen die niet aan voorgaande eisen voldoen worden van deelname uitgesloten.